24 tháng 11, 2019

3 Cách Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line

3 Cách Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line

Khi bạn dùng máy tính qua đường Wifi, sẽ đôi lúc (hoặc thường xuyên hàng ngày) bạn muốn ngắt kết nối đó (khi đang... crack softs của người ta chẳng hạn). Bạn có thể thực hiện việc này đơn giản bằng vào Network Connections trong Control panel rồi chuột phải biểu tượng mạng để làm. Nhưng càng ngày, các bản Windows mới càng khó vào phần này, hoặc phải thao tác rất nhiều bước. Vậy nên không gì bằng bạn tạo một câu lệnh để làm thay, gán vào một shortcut trên desktop là xong.Tôi đã thử nghiệm và kiểm tra ba cách disable card mạng bằng command lines dưới đây, và chú ý là các câu lệnh PowerShell, netsh chỉ phù hợp với Windows 7 trở lên, đặc biệt tương thích Windows 10.

Cách 1: Dùng lệnh WMIC


Lệnh wmic cần được cung cấp tham số card mạng. Dựa vào tham số index đó, ta dễ dạng disable/enable card mạng đó.

Dùng lệnh sau để lấy index của card mạng:

Code: wmic nic get name, index

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line
Xem thông tin index của card mạng

Disable card mạng theo index

Codewmic path win32_networkadapter where index=4 call disable

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line
Disable card mạng

Vào xem card mạng bị disable chưa

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line
Card mạng bị tắt trong network control panel

Bật card mạng dựa vào số index

Code: wmic path win32_networkadapter where index=4 call enable

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line
Bật card mạng bằng dòng lệnh

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line
Card mạng Wifi đã được bật

Nếu chỉ cần mở/tắt card Wifi, hãy dùng 2 câu lệnh sau:

Codewmic path win32_networkadapter where NetConnectionID="Wi-Fi" call disable
Codewmic path win32_networkadapter where NetConnectionID="Wi-Fi" call enable

Ghi chú: Với các hệ điều hành trước, thay “Wi-Fi” bằng “Wireless”. Mặt khác, để biết máy sắp xếp các card mạng thế nào, bạn có thể thêm “NetConnectionID” vào câu lệnh:

Codewmic nic get name, index, NetConnectionID

Bạn có thể không cần biết chính xác tên của card mạng, bằng tham số like

Codewmic path win32_networkadapter where 'NetConnectionID like "%Wi-Fi%" ' call enable

Cách 2: dùng NETSH


Trước tiên ta cần biết tên card mạng là gì để chỉ rõ đúng đối tượng. Biết tên rồi thì tắt mở bằng lệnh với tham số là tên card mạng đó.

Để lấy tên card mạng, dùng lệnh sau:

Liệt kê tên card mạng bằng netsh
Liệt kê tên card mạng bằng netsh

Khóa card mạng theo tên biết trước (ở đây là Wifi)

Codenetsh interface set interface "Wi-Fi" disabled

Để mở lại card mạng theo tên

Codenetsh interface set interface "Wi-Fi" enabled

Tắt Card Mạng trên Windows 10 bằng Command Line

Cách 3: Dùng PowerShell


Hiển nhiên PowerShell có thể xử lý những nhiệm vụ trên, và dù PowerShell có thể chạy những script khủng khiếp để làm nhiều hơn nữa nhưng bạn chỉ cần vài câu lệnh đơn giản để tắt, mở card mạng máy tính.

Để lấy tên danh sách card mạng trên máy, ta dùng hàm Get-NetAdapter

Lệnh Get-NetAdapter trong Windows PowerShell.

Bật lại card mạng bằng tên (ví dụ card mạng tên: Wi-Fi)

CodeGet-NetAdapter -Name wi-fi | Enable-NetAdapter

Tắt card mạng với tên tương ứng (ví dụ card mạng tên: Wi-Fi)

Code: Get-NetAdapter -Name wi-fi | Disable-NetAdapter -Confirm:$false

Chú ý rằng ta thêm switch “-Confirm:$false” vào để tránh phải xác định lại lệnh khi chạy..

Các switch trong câu lệnh

Chúc các bạn thành công.

Related Posts